voorzitter

Frits E. Zegers
Lectura, Grou

D66boarnsterhim3

Gemeenteraad

 

Kritische vragen aan het college

staande-mastroute

Deelt het college de constatering dat ten opzichte van de begroting 2009 ruim 1,1 miljoen euro extra beschikbaar is voor het beheer van de kapitaalgoederen?

Deelt het college de mening van D66 dat juist maatschappelijke voorzieningen, zoals bijvoorbeeld een bibliotheek, welke door bezuinigingen verloren gaan, in de toekomst (na financieel herstel / herindeling) niet meer terug zullen komen?

Het college heeft in de discussie over de herindeling vaak als argument voor een snelle herindeling genoemd dat daarmee voorkomen wordt dat voorzieningen onnodig worden afgebroken. Hoe kunnen we dit argument zien in relatie tot het nu gepresenteerde saneringsplan 2010 - 2015?
 
Is het college van mening dat, uitgaande van de situatie per 1 januari 2009, een bezuiniging van 1 miljoen euro op maatschappelijke voorzieningen en een verruiming van het budget voor beheer van kapitaalgoederen meer dan 1 miljoen euro leidt tot een evenwichtige begroting in relatie tot de taken en verantwoordelijkheden van de gemeente Boarnsterhim?
.....

En nog vele andere vragen heeft de D66-fractie aan het College van B&W gesteld; de volledige tekst staat hier.

Daarnaast heeft D66 als mening uitgesproken dat het onredelijk is dat de hoge kosten van het staande-mastroutetraject binnen onze gemeente alle voor rekening van de gemeentekas komen, zie hiervoor het persbericht.

Installatie

Het raadswerk kan uiteraard niet beginnen zolang de raadsleden niet ge´nstalleerd zijn. De beide D66’ers, Anne Nugteren en Martin Frensel, worden na de installatie gefeliciteerd door  burgemeester Baas.

installatie

 

[Entree] [Raadswerk]
gruttos in de Wyldlannen